VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O GRAFICKÝ NÁVRH LOGA A TVORBU DIZAJN MANUÁLU ŠG

Šarišská galéria v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlásila súťaž o návrh loga. Štrnásťčlenná komisia zložená zo zamestnancov Šarišskej galérie v Prešove zasadala 20.4.2016. Súťaž bola vyhlásená 4.3.2016 a trvala do 15.3.2016. V priebehu tohto obdobia poslalo 20 navrhovateľov 29 návrhov loga (do súťaže sa zapojil aj 1 autor z Toronta v Kanade).
Cieľom súťaže bolo vytvoriť logo, ktoré by vyjadrovalo historickú kontinuitu galérie, ale zároveň aj jej súčasnú existenciu v 21. storočí.

Hlavnými kritériami hodnotenia bola pôvodnosť, originalita, významová zrozumiteľnosť a funkčnosť, úroveň výtvarného spracovania, jednoduchá farebná a čiernobiela

Komisia pri hlasovaní rozhodla (12 hlasov zo 14 hlasujúcich), že víťazom súťaže je Bc. Miroslav Beličák, bytom Levoča, Lomnická ul. 32 s logom označeným ako 2 – II.


SG_logo

Šarišská galéria v Prešove oslovila víťaza súťaže, s ktorým uzatvorí Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu.

Všetkým zúčastneným súťažiacim by sme sa radi poďakovali za ich návrhy a popriali im veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.