Činnosti

Šarišská galéria:

– vykonáva výskum a dokumentáciu vývoja výtvarného umenia v regióne
– vyhľadáva, získava a odborne spravuje diela v svojich zbierkových fondoch
– pripravuje a realizuje výstavy zo svojich zbierok, z iných galérií, múzeí, z aktuálneho
výtvarného diania v regióne a na Slovensku
– realizuje výstavy zo zahraničia
– poskytuje poradenské služby pre verejnosť (pravosť obrazov, autorstvo, ošetrenie…)
– realizuje kultúrno-výchovné aktivity pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva
v rámci celoživotného vzdelávania
– je metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov v PSK
– organizuje a realizuje aktivity živého umenia – workshopy, sympóziá…
– vykonáva edičnú činnosť – vydáva katalógy, iné tlače k výstavám, expozíciám, jubileám
a pod.
– poskytuje metodickú činnosť pre študentov

Akcie všeobecne:

– poradenské služby
– koncerty
– kvízové popoludnia pre rodičov a deti
– uvádzania kníh
– besedy s výtvarníkmi
– návštevy ateliérov
– animácie na výstavách
– výklady a sprevádzanie po výstavách pre všetky
vekové a sociálne skupiny
– špeciálne hodiny Vv
– worshopy
– maľovanie v galérii pre deti
– programy pre hendikepovaných
– literárno-hudobné pásma