Profil verejného obstarávateľa

Šarišská galéria v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

14.Výzva na predkladanie ponúk: Kamerový systém

Predmetom zákazky je dodávka a montáž bezpečnostného kamerového systému v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove.
Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené výkazom výmer a súťažnými podkladmi, ktoré tvoria prílohu tejto Výzvy.
Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania.

Zverejnené 04.02.2019
Lehota na predloženie ponuky do do 13.02.2019  do 12:00 hod.. 
Kompletné znenie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer

Príloha č.3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov

13. Výberové konanie na pozíciu kurátor umenia“

Zverejnené 24.10.2018
Lehota na predloženie žiadosti: – 
Kompletné znenie:

vyberove konanie

Výzvy na predloženie cenovej ponuky :

12. Prenájom nebytových priestorov“

Zverejnené 02.11.2017
Lehota na predloženie cenovej ponuky do 20.11.2017 do 09.00 hod.
Kompletné znenie:

Prenájom nebytových priestorov ŠG_výzva

11. Priamy predaj služobného vozidla – ŠG v Prešove“

Zverejnené 11.03.2016
Lehota na predloženie cenovej ponuky do 31.03.2016 do 13.00 hod.
Kompletné znenie:

Vyzva_web_služobný automobil_tlač

10. Prenájom multifunkčného zariadenia “

Zverejnené 09.09.2015
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 23.09.2015
Kompletné znenie:

Informacia o zadani zakazky_prenajom

9. Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove“

Zverejnené 20.07.2015
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 04.08.2015 do 13.00 hod.
Kompletné znenie:

Vyzva_web_tabula_do 04.08

8. Predmet zákazky: Prenájom multifunkčného zariadenia “

Zverejnené 26.06.2015

Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.07.2015

Kompletné znenie:

Informacia o zadani zakazka_Hlavna 49 _1_

7. Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove“

Zverejnené 28.05.2015
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 16.06.2015 do 13.00 hod.
Kompletné znenie:

Informácia o zadaní zákazky
(v zmysle §9 ods. 9 Zákona č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

sariska_galeria_ponuka prenajom_do_11.5

6. Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove“

Zverejnené 23.04.2015
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 11.05.2015 do 13.00 hod.
Kompletné znenie:

sariska_galeria_ponuka prenajom_do_11.5

5. Tlač katalógu k výstave ”Košická moderna zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove“

Zverejnené 05.12.2014
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 09. 12.2014 do 10.00 hod.
Kompletné znenie:
Vyzva

4.Vypracovanie architektonicko-historického výskumu krovových konštrukcií a strechy, Hlavná 51 a 53 Prešov“

Zverejnené 07.02.2014
Kompletné znenie:

Vyzva _krovy a strechy

3.Vypracovanie architektonicko-historického výskumu meštianskeho domu Hlavná 49, Prešov“

Zverejnené 07.02.2014
Kompletné znenie:

Vyzva_Hlavna 49

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy galérie“

Zverejnené 16.12.2013
Kompletné znenie:

Informacia o zadani zakazky

1. Tlač katalógu k výstave ”Jaroslav Rešovský – Maliar a reštaurátor“

Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 29.10.2013 do 10.00 hod.
Kompletné znenie:

Katalóg k výstave ”Jaroslav Rešovský – Maliar a reštaurátor“