GDPR

Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov, IČO: 37 781 286
kontaktné údaje: 051 7725 423, 0917 165 574, sg.po@centrum.sk
______________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, klientov, návštevníkov, sťažovateľov a pod.) v našich informačných systémoch
na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené,
pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa
článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad
ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom
automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ
máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá
žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi
(článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65
Nariadenia).
c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na
ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.
d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému
spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné
odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje
na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania
vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
   

     Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov prijala ako prevádzkovateľ informačného
systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej
ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a
podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým
osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich
osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody
fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.
     V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás
kontaktovali na našu mailovú adresu: sg.po@centrum.sk alebo číslo: 0917 165 574.
alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice,
kontakt: oou@cubsplus.sk.

Kompletné znenie :

informačná_povinnosť_čl.13_GDPR (1)